2021-07-04 22:14  -  Jałowiec Stryszawa

Zmiany statutowe stowarzyszenia

Zmiany statutowe stowarzyszenia

W dniu 3.07.2021 rok Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „ Jałowiec” w Stryszawie podjęło uchwały o:

                     zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 i I półrocze 2021, 

                     zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia, 

                     wyrażeniu zgody na przekształcenie stowarzyszenia w stowarzyszenie rejestrowe, 

                     uchwaleniu nowego statutu 

                     wyborze nowych organów.

Aktualnie skład Zarządu LKS „ Jałowiec” w Stryszawie przedstawia się następująco:

Prezes klubu:   Konrad Grzela

Wiceprezes:   Jarosław Janik

Sekretarz:   Tomasz Okrzesik

Skarbnik:   Paweł Bujnowski

Członek zarządu:   Tomasz Steczek