Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży


Uchwałą nr 2/2024 z dnia 1.03.2024 roku Zarząd LKS Jałowiec w Stryszawie wprowadził " Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży Ludowego Klubu Sportowego Jałowiec w Stryszawie "


STANDARDY OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

(Standardy Ochrony Małoletnich)

Ludowego Klubu Sportowego „ Jałowiec ”w Stryszawie

 

 

Spis treści:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a członkami klubu, trenerami

Rozdział 3. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego

Rozdział 4. Zasady aktualizacji Standardów oraz zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za przygotowanie członków klubu oraz trenerów  do ich stosowania

Rozdział 5. Zasady udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim Standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania

Rozdział 6. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz procedury ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

Rozdział 7. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdy

Rozdział 8. Zasady ochrony wizerunku małoletniego

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.             Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży  Ludowego Klubu Sportowego „ Jałowiec ”
w Stryszawie zwane dalej Standardami zostały opracowane w związku z obowiązkami nałożonymi ustawą z dnia 13 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

2.             Ilekroć w Standardach jest mowa o:

a)        członkach klubu – należy przez to rozumieć wszystkich dorosłych członków Ludowego Klubu Sportowego „ Jałowiec ” w Stryszawie oraz inne osoby dorosłe nie będące członkami klubu, a mające kontakt z małoletnimi poprzez zaangażowanie w działalność klubu,

b)        krzywdzenie małoletniego – należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym członków klubu lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie,

c)        małoletni – należy przez to rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 roku życia,

d)       opiekun małoletniego - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną
do reprezentacji i stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy,

e)        osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży  – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Zarząd Klubu do sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszych Standardów,

f)         opiekunie  – członek klubu posiadający autorytet, kwalifikacje i doświadczenie
w prowadzeniu działalności wychowawczej i informacyjnej z dziećmi i młodzieżą,

g)        trenerze  – osobie, która prowadzi szkolenia, naucza lub prowadzi ćwiczenia
w określonej dziedzinie sportowej ; trener  nie musi być członkiem danego klubu (to osoba mająca wiedzę tematycznie niezbędną do prowadzenia danego zajęcia)

 

Rozdział 2

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a członkami klubu
i trenerami

 

§ 2

1.             Zarząd Klubu jest odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie Standardów w klubie.

2.             Zarząd Klubu zapoznaje członków klubu ze Standardami oraz odbiera od nich oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.

 

§ 3

1.             Zarząd Klubu przed dopuszczeniem członka klubu do działalności związanej
z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, rozwojem duchowym, uprawianiem
sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich sprawdza członka klubu
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym, zwanym dalej Rejestrem. Sprawdzenie dotyczy także osób poniżej 18 roku życia. Osoba figurująca w Rejestrze nie może zostać dopuszczona do działalności określonej w zdaniu 1.

2.             W celu monitorowania bezpieczeństwa w klubie, poza wykonaniem obowiązku określonego w ustępie 1, Zarząd Klubu dokonuje w każdym roku kalendarzowym sprawdzenia figurowania członków klubu w Rejestrze.

3.             Sprawdzenie wskazane w pkt. 3 dotyczy członków klubu dopuszczonych
do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich.

4.             Poza sprawdzeniem figurowania osób w Rejestrze każdy członek klubu powyżej
17 roku życia, dopuszczony do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich podpisuje oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.

5.             W przypadku powzięcia informacji o wszczęciu wobec członka klubu postępowania karnego o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub przestępstwo przeciwko małoletniemu Zarząd Klubu niezwłocznie odsuwa takiego członka od wszelkich form kontaktu z małoletnimi. Dotyczy to również trenerów .

 

§ 4

1.             Podstawową zasadą czynności podejmowanych przez członków klubu oraz trenerów  
w kontaktach z małoletnimi jest działanie na rzecz ich dobra. Członkowie klubu oraz trenerzy  traktują małoletnich z szacunkiem.

2.             Członkowie klubu oraz trenerzy  zobowiązani są do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnimi oraz każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec małoletniego są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne i uzasadnione.

3.             W przypadku zaobserwowania sytuacji przemocowych pomiędzy samymi małoletnimi każdy członek klubu oraz trener  zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji
i stosownej interwencji polegającej na powstrzymaniu eskalacji konfliktu i zachowań niedozwolonych.

4.             Decyzje dotyczące konkretnego małoletniego powinny uwzględniać również bezpieczeństwo pozostałych małoletnich.

5.             Członkowie klubu oraz trenerzy  monitorują sytuację i dobrostan małoletnich oraz zwracają uwagę na właściwość i poprawność relacji zachodzących pomiędzy członkami klubu oraz trenerami , a małoletnimi oraz pomiędzy samymi małoletnimi.

6.             Członek klubu oraz trener , który ma świadomość, iż małoletni doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego, psychicznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z małoletnim, wykazując zrozumienie i wyczucie.

 

§ 5

1.             Członkowie klubu oraz trenerzy  w kontakcie z małoletnimi:

a)        odnoszą się do małoletnich z szacunkiem,

b)        wysłuchują małoletnich i starają się udzielać im odpowiedzi dostosowanej
do sytuacji i ich wieku,

c)        nie zawstydzają małoletnich, nie lekceważą i nie obrażają,

d)       nie krzyczą, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie).

2.             Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletnich w jakiejkolwiek formie. Każde, przemocowe zachowanie wobec małoletniego jest niedozwolone.

3.             Nie wolno dotykać małoletnich w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany.

4.             Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.

5.             Członek klubu oraz trener , który ma świadomość, iż małoletni doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego, psychicznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z małoletnim, wykazując zrozumienie i wyczucie.

6.             Niedopuszczalne jest spanie członka klubu w jednym łóżku z małoletnim podczas wycieczek, obozów, wyjazdów itp.

7.             W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny członka klubu oraz trenera  z małoletnim. Do sytuacji takich zaliczyć można:

a)        pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, spożywaniu posiłków, poruszaniu się, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga,
a małoletni/jego opiekun wyrazi zgodę,

b)        udział w prawnie dopuszczalnych działaniach, w których kontakt taki jest rzeczą zwyczajną (zabawa, zawody sportowe itp.).

 

§ 6

1.             Członkowie klubu oraz trenerzy  nie kontaktują się prywatnymi kanałami komunikacji
z małoletnimi bez wiedzy ich opiekunów.

2.             Jeśli członek klubu oraz trener  musi spotkać się z małoletnim poza czasem standardowo poświęcanym na działalność prowadzoną przez klubu to na spotkanie takie opiekun małoletniego musi wyrazić zgodę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego

 

§ 7

1.             Członkowie klubu oraz trenerzy  zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia małoletnich.

2.             W przypadku powzięcia przez członka klubu oraz trenera  podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony, to ma on obowiązek poinformować o tych podejrzeniach Zarząd Klubu.

3.             Interwencja podejmowana jest przez Zarząd Klubu. Zarząd Klubu może wyznaczyć konkretną osobę do podejmowania tego rodzaju interwencji. W przypadku wyznaczenia takiej osoby jej dane (imię, nazwisko, mail, telefon) zostaną podane do wiadomości członków klubu.

4.             Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony osoby wyznaczonej do podejmowania interwencji, wówczas interwencja prowadzona jest przez Zarząd Klubu.

5.             Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony członka Zarządu klubu, wówczas osoba taka jest całkowicie wyłączana z procedury podejmowania interwencji.

6.             W miarę możliwości do udziału w interwencji można zaangażować specjalistów,
w szczególności psychologów i pedagogów, celem skorzystania z ich pomocy przy rozmowie z małoletnim o trudnych doświadczeniach.

 

§ 8

W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie małoletniego jest zagrożone należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe służby. 

 

§ 9

1.             Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Standardów.

2.             Członkowie klubu oraz trenerzy  posiadający informację o krzywdzeniu małoletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane Zarządowi klubu oraz uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

3.             W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa małoletniego zgłosili opiekunowie małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów małoletniego na piśmie oraz sporządzić kartę interwencji.

 

§ 10

1.             W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie małoletniego przez członka klubu lub trenera, to osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z małoletnimi
do czasu wyjaśnienia sprawy. 

2.             Zarząd Klubu przeprowadza rozmowę z małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) małoletniego, w szczególności jego opiekunem. Zarząd Klubu stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.

3.             Zarząd Klubu organizuje spotkanie/a z opiekunami małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

 

4.             W przypadku gdy członek klubu lub trener  dopuścił się wobec małoletniego innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Zarząd Klubu powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać członka klubu lub trenera  podejrzewanego o krzywdzenie małoletniego oraz inne osoby mające wiedzę na temat zdarzenia. W sytuacji, gdy naruszenie dobra małoletniego jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności, należy rozważyć możliwość powzięcia stosownych środków dyscyplinujących. 

 

§ 11

1.             W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie małoletniego przez osobę nie będącą członkiem klubu, Zarząd Klubu przeprowadza rozmowę z małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) małoletniego, w szczególności jego opiekunem. Zarząd Klubu stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.

2.             Zarząd Klubu organizuje spotkanie/a z opiekunami małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

3.             W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun małoletniego zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. małoletni wielokrotnie jest nieadekwatnie ubrany do pogody, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec małoletniego, należy poinformować właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie, gdy niespełnianie potrzeb wynika z sytuacji ubóstwa, bądź - w przypadku przemocy i zaniedbania - konieczności wszczęcia procedury Niebieskie Karty.

 

§ 12

1.             W przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez innego małoletniego (np. na zajęciach grupowych) należy przeprowadzić rozmowę z małoletnim podejrzewanym
o krzywdzenie oraz jego opiekunem, a także oddzielnie z małoletnim poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunem. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.

2.             Wspólnie z opiekunem małoletniego krzywdzącego należy opracować plan, celem wyeliminowania zachowań niepożądanych.

3.             Z opiekunem małoletniego poddawanego krzywdzeniu należy opracować plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania
go od źródeł zagrożenia.

4.             W trakcie rozmów należy upewnić się, że małoletni podejrzewany o krzywdzenie innego małoletniego nie jest krzywdzony przez opiekuna lub inne osoby.

 

§ 13

1.             W przypadku, gdy wobec małoletniego popełniono przestępstwo Zarząd Klubu sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje
je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.

 

 

 

2.             W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunem wynika, że nie jest on zainteresowany pomocą małoletniemu, ignoruje zdarzenie lub w inny sposób nie wspiera małoletniego, które doświadczyło krzywdzenia Zarząd Klubu sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego.

3.             Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa powyżej.

 

Rozdział 4

Zasady aktualizacji Standardów oraz zakres kompetencji osób

odpowiedzialnych za przygotowanie członków klubu oraz trenerów  do ich stosowania

 

§ 14

Zarząd Klubu obowiązany jest co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny Standardów
w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności
z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować.

 

§ 15

1.             Zarząd Klubu wyznacza osobę odpowiedzialną za przygotowanie członków klubu
do stosowania Standardów (zwana dalej Osobą Odpowiedzialną).

2.             Osoba Odpowiedzialna monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w Standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń
i proponowanych zmian.

3.             Członkowie klubu mogą przekazywać swoje uwagi, proponować zmiany względem uregulowań zawartych w Standardach do Osoby Odpowiedzialnej oraz zgłaszać incydenty naruszania Standardów.

4.             Wszelkie uwagi, proponowane zmiany i incydenty w zakresie naruszania Standardów Osoba Odpowiedzialna przekazuje Zarządowi klubu.

5.             Wszelkich zmian w Standardach dokonuje Zarząd Klubu.

 

Rozdział 5

Zasady udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym

oraz małoletnim Standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania

 

§ 16

1.             Standardy są dokumentem ogólnodostępnym w szczególności dla członków klubu oraz trenerów , małoletnich i ich opiekunów.

2.             Opiekunowie małoletnich zostają zapoznani ze Standardami. Opiekunowie składają oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Standardów.

3.             W oparciu o niniejsze Standardy Zarząd Klubu opracowuje skróconą wersję Standardów zawierającą informacje istotne dla małoletnich. Małoletni zostają zapoznani z treścią Standardów oraz skróconą wersją Standardów. Skrócona wersja Standardów stanowi Załącznik nr 5.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz procedury ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

 

§ 17

1.             Jeżeli klubu zapewnia małoletnim dostęp do urządzeń elektronicznych z dostępem
do sieci Internet zobowiązana jest podejmować działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem i filtrujące treści.

2.             W miarę możliwości członkowie klubu oraz trenerzy  powinni informować małoletnich o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

3.             klubu w miarę możliwości zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu.

4.             Członkowie klubu powinni stanowić nadzór nad treściami do jakich dostęp mają małoletni oraz podejmować interwencję w przypadku dostępu do treści nieodpowiednich.

 

Rozdział 7

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdy

 

§ 18

1.             Pomimo zastosowania procedury interwencji członkowie klubu oraz trenerzy  powinni po ujawnieniu krzywdy wspierać małoletniego oraz zwracać uwagę na wszelkie niepokojące sygnały.

2.             Jeżeli jest to możliwe, po ujawnieniu krzywdy, Zarząd Klubu może utworzyć grupę wsparcia dla małoletniego.

 

Rozdział 8

Zasady ochrony wizerunku małoletniego

 

§ 19

1.             Członkowie klubu oraz trenerzy  uznając prawo małoletniego do prywatności
i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku małoletniego.

2.             Upublicznienie przez członka klubu oraz trenera  wizerunku małoletniego utrwalonego w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna małoletniego.

3.             Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na utrwalanie wizerunku małoletniego nie jest wymagana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 20

1.             Standardy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

2.             Standardy stosuje się odpowiednio w stosunku do małoletnich, którzy nie są członkami klubu ale uczestniczą w sferze działalności stowarzyszenia.

3.             Standardy zostają:

·         wywieszone w widocznym miejscu klubu i na stronie internetowej w wersji skróconej,

·         udostępnione na żądanie w wersji pełnej w siedzibie klubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

Załącznik nr 1

 

....................................................................

miejscowość i data

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ ZE

STANDARDAMI OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ JAŁOWIEC ” w STRYSZAWIE

 

 

.......................................................................... oświadczam, że zapoznałam/em
się ze Standardami Ochrony Dzieci i Młodzieży  Małoletnich  - Ludowego Klubu Sportowego „ Jałowiec ” w Stryszawie ” w Stryszawie oraz zobowiązuje się do ich stosowania
i przestrzegania.

 

 

 

 

……………………………………….

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

....................................................................

miejscowość i data

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

............................................................................................ legitymująca/y się dowodem osobistym o nr ................................... , nr PESEL …………………………… oświadczam,
że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
lub przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy oraz nie toczyło
się przeciwko mnie żadne postępowanie karne (w tym postępowanie przygotowawcze),
ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 

 

 

 

……………………………………….

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Karta interwencji

 

 

1. Imię i nazwisko małoletniego

..................................................................

 

2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

..................................................................

 

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

..................................................................

 

4. Działania podjęte wobec małoletniego

..................................................................

 

5. Ustalenia planu pomocy (jeśli dotyczy)

..................................................................

 

6. Spotkania z opiekunem małoletniego

..................................................................

 

7. Dane dotyczące interwencji (nazwa i adres organu, do którego zgłoszono interwencję)

..................................................................

 

8. Wyniki interwencji

..................................................................

 

9. Działania podjęte wobec krzywdzącego

..................................................................

 

 

Załącznik nr 4

 

....................................................................

miejscowość i data

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ ZE

STANDARDAMI OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ JAŁOWIEC ” w STRYSZAWIE

 

 

 

.......................................................................... oświadczam, że zapoznałam/em
się ze Standardami Ochrony Dzieci i Młodzieży  Ludowego Klubu Sportowego „ Jałowiec ” w Stryszawie.

 

 

 

 

……………………………………….

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

STANDARDY OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

(Standardy Ochrony Małoletnich)

Ludowego Klubu Sportowego „ Jałowiec ”w Stryszawie

- wersja skrócona

 

§ 1

1.             Podstawową zasadą czynności podejmowanych przez członków klubu oraz trenerzy 
w kontaktach z małoletnimi jest działanie na rzecz ich dobra. Członkowie klubu oraz trenerzy  traktują małoletnich z szacunkiem.

2.             Członkowie klubu oraz trenerzy  zobowiązani są do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnimi oraz każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec małoletniego są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne i uzasadnione.

3.             Członkowie klubu oraz trenerzy  monitorują sytuację i dobrostan małoletnich oraz zwracają uwagę na właściwość i poprawność relacji zachodzących pomiędzy członkami klubu oraz trenerami , a małoletnimi oraz pomiędzy samymi małoletnimi.

 

§ 2

1.             Członkowie klubu oraz trenerzy  w kontakcie z małoletnimi:

a)        odnoszą się do małoletnich z szacunkiem,

b)        wysłuchują małoletnich i starają się udzielać im odpowiedzi dostosowanej
do sytuacji i ich wieku,

c)        nie zawstydzają małoletnich, nie lekceważą i nie obrażają,

d)       nie krzyczą, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie).

2.             Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletnich w jakiejkolwiek formie. Każde, przemocowe zachowanie wobec małoletniego jest niedozwolone.

3.             Nie wolno dotykać małoletnich w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany.

4.             Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.

5.             Niedopuszczalne jest spanie członka klubu w jednym łóżku z małoletnim podczas wycieczek, obozów, wyjazdów itp.

6.             W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny członka klubu oraz trenera  z małoletnim. Do sytuacji takich zaliczyć można:

1)             pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, spożywaniu posiłków, poruszaniu się, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a małoletni/jego opiekun wyrazi zgodę,

2)             udział w prawnie dopuszczalnych działaniach, w których kontakt taki jest rzeczą zwyczajną (zabawa, zawody sportowe itp.).

 

§ 3

1.             Członkowie klubu oraz trenerzy  nie kontaktują się prywatnymi kanałami komunikacji
z małoletnimi bez wiedzy ich opiekunów.

2.             Jeśli członek klubu oraz trener  musi spotkać się z małoletnim poza czasem standardowo poświęcanym na działalność prowadzoną przez klubu to na spotkanie takie opiekun małoletniego musi wyrazić zgodę.

 

 

 

§ 4

1.             W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie małoletniego przez członka klubu lub trenera , to osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu
z małoletnimi do czasu wyjaśnienia sprawy. 

2.             Zarząd Klubu przeprowadza rozmowę z małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) małoletniego, w szczególności jego opiekunem. Zarząd Klubu stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.

3.             Zarząd Klubu organizuje spotkanie/a z opiekunami małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

4.             W przypadku gdy członek klubu lub trener  dopuścił się wobec małoletniego innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Zarząd Klubu powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać członka klubu lub trenera  podejrzewanego o krzywdzenie małoletniego oraz inne osoby mające wiedzę na temat zdarzenia. W sytuacji, gdy naruszenie dobra małoletniego jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności, należy rozważyć możliwość powzięcia stosownych środków dyscyplinujących. 

 

§ 5

1.             W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie małoletniego przez osobę nie będącą członkiem klubu, Zarząd Klubu przeprowadza rozmowę z małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) małoletniego, w szczególności jego opiekunem. Zarząd Klubu stara
się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne
i fizyczne małoletniego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.

2.             Zarząd Klubu organizuje spotkanie/a z opiekunami małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

 

§ 6

1.             W przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez innego małoletniego (np. na zajęciach grupowych) należy przeprowadzić rozmowę z małoletnim podejrzewanym
o krzywdzenie oraz jego opiekunem, a także oddzielnie z małoletnim poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunem. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.

2.             Wspólnie z opiekunem małoletniego krzywdzącego należy opracować plan, celem wyeliminowania zachowań niepożądanych.

3.             Z opiekunem małoletniego poddawanego krzywdzeniu należy opracować plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania
go od źródeł zagrożenia.

 

 

 

 

 

 

§ 7

1.             Członkowie klubu oraz trenerzy  uznając prawo małoletniego do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku małoletniego.

2.             Upublicznienie przez członka klubu oraz trenera  wizerunku małoletniego utrwalonego w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna małoletniego.

3.             Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na utrwalanie wizerunku małoletniego nie jest wymagana.


Składki

Moja Płatność

Spotkania

Tabela

Pierwsza drużyna

Sezon: Sezon 2024/2025

KEEZA A-klasa "SUSKA"

M Pkt BB

Terminarz

Pierwsza drużyna

Kolejka: 4

LikeBox

Ostatnia galeria

Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 144377

Statystyki Szczegółowe

Kalendarium